Zrnkalendáře 2014

Ob č anské sdru ž ení Zrnka  p ř ipravilo k prodeji nové kalendá ř e.  

Celý výtěžek (tj. po odečtení nákladů na tisk) zůstává plně na účtu Zrnek. Každý si můžete vybrat projekt, na který chcete prostřednictvím Zrnkalendářů přispět. Více o kalendářích i projektech na Zrnkalendáře.


Ukázka Zrnkalendáře


Nahoru