Středisko Eliada v diskurzu komunitního plánování města Brna

3 komunitní plán města Brna Konec kalendářního roku je nejen časem bilancování a sumarizováním toho, co bylo v předešlých dvanácti měsících vykonáno, ale i obdobím vytyčování nových cílů a otvírání pluralitních perspektiv. Ne jinak je tomu i v oblasti sociálních služeb realizujících svoji činnost na území Brna.

Právě problematikou definování cílů a priorit, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2015 v oblasti sociálních služeb v našem městě, se zabývá „3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015“ (pozn. dále jen 3. KPSS města Brna).

Zaměříme-li svoji pozornost v tomto dokumentu pouze na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, setkáme se explicitním fenoménem, jenž prostupuje veškeré předkládané teze, je jím komplexní podpora rodiny jako celku. Takovouto podporu rodin pečujících o osoby s mentálními deficity je možno zajistit pouze za předpokladu stabilního a silného sociálního systému, s pregnantním důrazem na provázanost jednotlivých služeb.

Konkrétně 3. KPSS města Brna ve vztahu k osobám s mentálním postižením stanovuje dvě priority. V rámci Priority č. 1 se jedná o „další rozvoj terénních služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb, rané péče, sociální rehabilitace, DS a DOZP1“. Je nutno podotknou, že cíle velmi obdobného charakteru byly koncipovány i v rámci 2. Komunitního plánu pro období 2010 – 2013. (Ten byl vyhodnocen již k 31. 12. 2012, pro rok 2013 byla vypracována nová střednědobá strategie rozvoje sociálních služeb, více reflektující nastalé legislativní, ekonomické a zejména společenské změny). Jak vyplývá z informativní zprávy „Zhodnocení plnění 2. KPSS města Brna pro období 2010 – 2013“ valná většina opatření v rámci jednotlivých priorit vztahující se k poskytování výše zmíněných sociálních služeb byla úspěšně realizována. Nelze si než přát, aby byl výsledný efekt obdobný i u aktuálních opatření, konkrétně jde o: „další rozvoj terénních služeb v denních i večerních hodinách, o víkendech a prázdninách navýšením počtu zaměstnanců“. Do realizace tohoto opatření je zapojeno i naše Středisko Eliada. 3. KPSS města Brna přesně stanovuje navýšení počtu hodin osobní asistence i respitních služeb realizovaných našimi pracovníky do konce roku 2015, jde zhruba o 27 % nárůst počtu hodin (vztaženo k 31. 12. 2012). Na aktivním plnění tohoto opatření se ve Středisku Eliada téměř od počátku roku 2013 intenzivně pracuje. Nejen že byl navýšen počet zaměstnanců, ale v rámci náboru nových klientů došlo i k rozšíření cílové skupiny. V současnosti přijímáme klienty s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením od 1 do 26 let z Brna a okolí. Mezi další opatření vztahující se k Prioritě č. 1 patří: „podpora rozšíření nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a další rozvoj a zkvalitnění služby rané péče pro děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a PAS2 včetně její propagace“. Na zvyšování kvality služeb rané intervence ve městě Brně se aktivně podílí naše sesterská organizace Poradna rané péče Dorea.

1DS = domov pro seniory, DOZP = domov pro osoby se zdravotním postižením

2PAS = Poruchy autistického spektraPrioritu č. 2 pro osoby s mentálním postižením pak 3. KPSS města Brna specifikuje jako „zajištění a rozvoj ambulantních a pobytových služeb“. I v této oblasti je s aktivitami Slezské diakonie počítáno. Vytvoření zcela nového chráněného bydlení společně s adekvátním personálním zajištěním pro vhodnou sociální integraci osob s mentálním znevýhodněním či jedinců s pervazivními vývojovými poruchami je úkol věru nelehký. Na konkrétní podobu a realizaci tohoto projektu si budeme muset nejspíše počkat až do konce plánovaného období 3. KPSS města Brna, tedy do konce roku 2015.


Referenční seznam:

Galko, M. & Janík, R. (2009). 2. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2010 – 2013. Brno: Magistrát města Brna. Retrieved 24. 11. 2013 from World Wide Web:

2.Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2010 – 2013.pdf


2 komunitní plán města Brna

Magistrát města Brna. Odbor sociální péče – Oddělení koncepce a plánování služeb. (2013). 3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015. Brno: Referát komunitního plánování sociálních služeb. Retrieved 24. 11. 2013 from World Wide Web:

3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015.pdf

3 komunitní plán města Brna

autor článku: Mgr. Lucie Piňosová

Nahoru